SäännötYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi:                                               Soudunsaaren Erä r.y              
Kotipaikka:                                     Posio
Osoite:                                            Mustajoentie 2, 97900 POSIO
Rekisterinumero:                           139.079
Merkitty rekisteriin:                       29.02.1984

1 §
Yhdistyksen nimi on Soudunsaaren Erä r.y. ja kotipaikka Posion kunta.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltyötä.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1)      pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2)      valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;
3)      kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa, sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;
4)      riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5)      järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvontaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistahoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
6)      edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyitä, käyttökokeita ja kilpailuita, sekä
7)      opastaa ja kehittää jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistahoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 10 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi.  Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5 §
Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous.
6 §
Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksuja suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevista jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle.  
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet jäsenmaksunsa ja maksut, joihin hän on erikseen sitoutunut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
7 §
Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 muuta jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Vuosittain on erovuorossa 2 jäsentä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kukin erikseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1)      kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
2)      hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
3)      tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
4)      ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
5)      nimetä 10 §:n kohdassa 15 ja 16 tarkoitetut edustajat riistahoitoyhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;
6)      tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
7)      tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
8)      valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa;
9)      toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi;
10)   pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle;
11)   hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.
8 §
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkistettaviksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.
9 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä kokouskutsulla tai  Kuriiri-nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.
10 §
Vuosikokous pidetään tammikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1)      valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
2)      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3)      valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
4)      esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
5)      esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6)      päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7)      toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
8)      toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
9)      toimitetaan yhden toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali;
10)   vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;
11)   hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
12)   määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
13)   valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;
14)   hyväksytään uudet varsinaiset jäsenet ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
15)   valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin, sekä todetaan heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen mukaan määräytyvät äänimäärät.
16)   päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;
17)   käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
18)   päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
19)   käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11 §
Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.
12 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa  (1/5) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 9 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä tavalla, joka 10 §:n 14 kohdassa on säädetty.
13 §
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännöissä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.
14 §
Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.
15 §
Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät tiedot toiminnastaan annettujen aikatauluohjeiden mukaisesti. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi riistanhoitoyhdistykselle.
16 §
Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
17 §
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseo r.y:lle.
Yhdistyksen  purkamisesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.
18 §
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti