Hirvieläinten metsästyssäännötSoudunsaaren Erä ry                                  HIRVIELÄINTEN
                                                                   METSÄSTYSSÄÄNNÖT
Hirviseurue                                                                                           
1.      YLEISTÄ
1.1 Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään metsästyssääntöihin ja noudattamaan niitä.

1.2 Tämä metsästyssääntö jaetaan seurueen jäsenille ja jahtiin metsästäjinä osallistuville vieraille kirjallisena ennen metsästyksen aloittamista kuittausta vastaan.

1.3 Metsästyksen johtajan erilliset ohjeet jaetaan kirjallisena ensimmäisenä metsästyspäivänä.
2.        HIRVISEURUEEN JOHTO (HIRVIJAOSTO)
2.1 Hirviseurueen johtoryhmän muodostaa hirvijaosto.
Jaostona toimii Soudunsaaren Erän johtokunta. Puheenjohtajana toimii metsästyksenjohtaja, jonka metsästysseuran vuosikokous valitsee.

2.2 Varajohtajat valitsee metsästyksenjohtaja.

3.        METSÄSTYKSENJOHTAJA
3.1 Hirvieläinluvan saajan tai seurueen metsästyksenjohtajan on ilmoitettava nimetyt metsästyksenjohtajat ja varajohtajat riistanhoitoyhdistykselle ennen metsästyksen aloitusta.

3.2 Metsästyksenjohtajan tehtävät:
1.Suunnitella metsästys niin, että pyyntiluvan ehdot ja metsästystä koskevat säännökset otetaan asianmukaisesti huomioon.
·         laatia hirvieläinlupa-anomus, yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa, tai ns. yhteislupaa haettaessa osallistuvien seurueiden edustajien ja seuran puheenjohtajan kanssa riistanhoitoyhdistykselle
·         jahdissa ammuttavien eläinten määrä ja laatu
·         metsästetään alueella, jossa siihen on oikeus
·         tehdä tarvittavat ilmoitukset metsästyksestä luvan saajalle, riistanhoitoyhdistykselle ja Riistan- ja Kalan tutkimuslaitokselle

2.Tarkistaa, että ampujilla on:
·         metsästyskortti
·         ampumakoetodistus
·         oikea vaatetus

3.Antaa tarvittavat määräykset turvallisuustoimenpiteistä
.
4.Metsästyksenjohtaja tai varajohtaja valvoo ja huolehtii, että turvallisuusmääräyksiä ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan.

5.Valvoa, ettei metsästykseen osallistu henkilöitä, joilla ei siihen ole oikeutta.

3.3 Valtuudet
1.Antaa kutakin jahtia koskien määräykset ammuttavien eläinten laadusta ja määrästä.
2.Määrää henkilökohtaisesti tai apujohtajien välityksellä passipaikat ja ampumasektorit sekä antaa luvan milloin passiin saa mennä ja sieltä poistua.
3. Saa kieltää ,määräajaksi tai kuluvaa syksyä koskien, metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.

3.4 Varajohtajat
Kaikki mitä edellä on mainittu, koskee myös varajohtajaa, joka toimii metsästyksenjohtajan valtuuttamana tai tämän poissa ollessa, toimii hänen varamiehenään.

4. HIRVISEURUEEN JÄSENYYS
4.1 Hirviseurueen jäseniksi ovat oikeutettuja kaikki Soudunsaaren Erä ry:n jäsenet, joilla on metsästyskortti sekä voimassa oleva hirvikoesuoritus.
Lisäksi sellaiset henkilöt jotka ovat yrittäneet ampua kolme hirvikoesuoritusta siinä onnistumatta voivat olla ilman asetta hirviseurueen jäseniä.
Alle 15-vuotiaan osallistumisesta päättää erikseen hirvijaosto.

4.2 Hirvenlupahaussa ei voi olla kuin yhdessä hirviseurueessa. Jokainen on itse vastuussa siitä, ettei kuulu hirvenlupahaussa kuin yhteen hirviseurueeseen.
Ei kuitenkaan koske metsästystä ulkomailla.

4.3 Vieraiden osallistumisesta metsästykseen päättää metsästyksenjohtaja ja asiasta on sovittava ennen alkavaa metsästyspäivää. Vieraita voi olla kerralla yksi varsinaista jäsentä kohti. Vieraalla pitää olla voimassaoleva metsästyskortti sekä aseenkantoluvat kunnossa. Vieras on kokeneen metsästäjän seurassa passissa.

4.4 Jos henkilöä on rangaistu kolmen viimeisen vuoden aikana viranomaisten toimesta metsästyslain rikkomuksesta, älköön häntä hyväksyttäkö seurueen jäseneksi. Karenssiaika alkaa tuomion julkaisupäivästä alkaen.

4.5. Hirvijaosto päättää jos hirviä tai hirvilupia myydään oman seuran kiintiöstä. Myynnistä pitää tiedottaa koko hirviseurueen jäsenistöä. Etusija ostoon on hirviporukan jäsenellä/ seuran jäsenellä.
5 JÄSENEN ILMOITTAUTUMINEN JA VELVOLLISUUDET
5.1 Hirvijohtajalle ilmoittaudutaan tammikuun loppuun mennessä jos haluaa uutena jäsenenä mukaan hirviseurueeseen tai jos haluaa jäädä pois hirviseurueesta.
Lisäksi vuosittain määrättävä osallistumismaksu on maksettava
syyskuun 15. päivään mennessä Soudunsaaren Erän tilille (535901- 411897).
Uuden jäsenen osalta hirviluvan hakuajan jälkeen tai kesällä ammuttu hirvikoesuoritus ei oikeuta ensimmäisen vuoden aikana hirvenlihan jakoon mutta metsästystoiminnassa voi olla mukana.

5.2 Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä päätetään seuran kesäkokouksessa. Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin. 
Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm. saaliinkäsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen.

5.3 Velvollisuudet
      Hirviporukan jäsen vastaa itse, että metsästyskortti, ampumakoe on voimassa, panokset ovat oikeita ja että aseeseen on kantolupa.
      Hirviporukan jäsenen on aina ehdottomasti ilmoitettava ja sovittava alueesta metsästyksenjohtajan tai varajohtajan kanssa, kun hän lähtee metsästysseuran hirviä metsästämään viikolla tai kun ei ole porukkapyyntiä.
      Lisäksi ilmoitus pitää tehdä silloin kun koiran kanssa mennään  seuran maille harjoittelemaan hirvenhaukkua tai suorittamaan avokoetta  seuran hirvenpyynnin aikana.

5.5 Rankaiseminen
-seurueen jäsentä voidaan rangaista, jos hän hirveä ampuessaan poikkeaa metsästyksenjohtajan antamista määräyksistä
-ampuu passipaikaltaan muuta kohdetta kuin hirvieläintä, jos siitä ei ole ennalta sovittu
-poistuu passipaikalta ilman metsästäjänjohtajan lupaa
-käyttäytyy sopimattomasti metsästyksessä toisia metsästäjiä tai ympäristöä kohtaan
-on metsällä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena (näissä tapauksissa metsästyksenjohtajalle ovat kaikki velvollisia asiasta ilmoittamaan) ja henkilö poistetaan tällöin välittömästi jahdista.

5.6 Rangaistukset:
-metsästyksenjohtajan oikeudet oikeuttavat poistamaan vaaraa ja häirintää aiheuttavat seurueen jäsenet jahdista kyseisenä jahtipäivänä tai erottamaan koko metsästyskaudeksi. Erottamispäätöksistä metsästyksenjohtaja yhdessä hirvijaoston kanssa tekevät päätöksen.
Salakaadosta tavattu / tuomittu seurueenjäsen erotetaan aina vähintään kolmeksi vuodeksi seurueesta.

6.      METSÄSTYS
6.1 Metsästys aloitetaan asetuksen mukaisesti syyskuun viimeisen  viikonlopun lauantaina.
6.2 Ensimmäisenä jahti aamuna metsästyksenjohtaja tarkistaa kaikkien metsästyskortit ja ampumakoetodistuksen sekä muut varustukset.
6.3 Metsästyksenjohtaja tai passinvetäjä ilmoittaa passimiehille passipaikat ja suunnan mistä päin ajo tulee. Aseen saa pitää ladattuna vain passissa ollessa.
Ampujan pitää pysyä passipaikalla. Passista ei saa poistua ilman lupaa.
6.4  Passissa ollessa on huomioitava toisten metsästäjien ja ympäristön turvallisuus. Erittäen tärkeää on huomioida haukun tai ajon tullessa passiin. On oltava aina täysin varma ampumatilanteessa, ettei ampumalinjalla ole koiria, ajomiehiä tai muita vahinko mahdollisuuksia. Ampuminen on aina ampujan harkittavissa ja epävarmoissa tilanteissa on aina jätettävä ampumatta. Jos passipaikkoja ei ole merkitty maastoon  turvarajana pidetään 45 asteen kulmaa kumpaankin suuntaan passipaikasta, eli yhteensä 90 asteen ampumiskulma
6.5  Koiranohjastaja voi myös ampua hirveä, tällöin on kuitenkin sovittava  asiasta metsästyksenjohtajan kanssa. Tällöin on huolehdittava myös tarkoin
turvallisuudesta. Lähellä passilinjaa ei saa ampua. Samoin on vältettävä ampumista tapauksessa kun hirvi on kaukana vaikeakulkuisessa maastossa.
6.6 Kaato suoritetaan harkitusti hätäilemättä ja turhia laukauksia välttäen.
Kaadon jälkeen ammutaan tarvittaessa armonlaukaus niin että siitä ei ole vaaraa koirille tai muille.
Hirvieläin pistetään ja sen jälkeen ilmoitetaan kaadosta hirviporukan johtajalle tai varajohtajalle.
Suolistus kuuluu myös ampujan tehtäviin.
6.6  Tulkintatilanteissa kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut
hirveen ensimmäisen tappavan osuman. Metsästyksenjohtaja päättää asian lopullisesti.
7.      HAAVOITTAMISTILANNE
7.1 Ampujan tulee aina seurata tarkkaan hirven käyttäytymistä siihen ammutun laukauksen jälkeen.

7.2 Mikäli hirvi ei kaadu ampujan näkö- tai kuuloetäisyydelle, ampujan tulee
·         ilmoittaa siitä välittömästi metsästyksenjohtajalle
·         jos varajohtaja ollut hirvijohtajana niin varsinainen metsästyksenjohtaja päättää jatkaako hän johtamista tai hän määrää itse varajohtajan haavakkopyyntiin
·         merkitä tarkoin ja selvästi oma ja hirven sijainti ampumahetkellä
·         ampuja saa seurata haavoitetun hirvenjälkiä niitä sotkematta
·         metsästyksenjohtaja päättää erikseen lopetetaanko haavoittamistilanteissa jahti, myös muissa seurueen porukoissa, jolloin porukat yhdistetään ja metsästyksenjohtaja antaa ohjeet jatkotoimenpiteistä
·         Metsästyksenjohtaja tai varajohtaja johtavat aina haavakko pyyntiä.

8.      SÄÄNTÖJEN VAHVISTUS
·         Nämä säännöt ovat hyväksytty Soudunsaaren Erä ry:n kesäkokouksessa   26.08.2011
__________________________________ _______________________________________

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti